Bijtelling

In Nederland is iedereen met een auto van de zaak, die meer dan 500 privékilometers per jaar rijdt, een zogenaamde fiscale bijtelling verschuldigd. De belastingdienst ziet het privé rijden van een auto van de zaak als loon in nature, en over loon dient men belasting te betalen. De werkgever telt een bedrag bij het loon van de werknemer op, dit is de bijtelling. Woon-werkkilometers worden beschouwd als zakelijke kilometers.

Wie betaalt bijtelling?

Zowel werknemers als ondernemers met een auto van de zaak, waarmee meer dan 500 privékilomters wordt gereden, zijn 'bijtellingsplichtig'. Er wordt door de belastingdienst geen onderscheid gemaakt tussen het rijden in een auto van de werkgever en het rijden in een auto van de eigen onderneming. Het enige verschil is dat de bijtelling van werknemers bij de inkomstenbelasting wordt geheven in de vorm van een loon in nature, terwijl de bijtelling bij ondernemers gewoon bij de winst wordt opgeteld. Indien de onderneming een BV of NV als rechtsvorm heeft wordt de bijtelling van de ondernemer, als zijnde een werknemer, weer via de inkomstenbelasting geheven.

Hoogte bijtelling

Hoe hoog de bijtelling is, hangt af van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van het betreffende voertuig. Hoe zuiniger de auto rijdt, hoe lager het bijtellingspercentage. Met ingang van 2017 bedraagt de bijtelling voor geheel elektrische auto’s (EV’s) tot en met 2020 4%. Deze nulemissieauto’s behouden tot en met 2020 ook een vrijstelling van MRB en BPM. Voor semi-elektrische (de PHEV’s) en alle andere personen- en bestelauto’s gaat vanaf 2017 (bij nieuwe inzet) een bijtellingspercentage van 22% gelden.

    2016 2017  2018  2019 2020
Nul-emissie1    4% 4%  4%  4% 4%
PHEV (1-50 gram/km)   15% 22%  22%  22% 22%
Zuinig (51-106 gram/km)   21%  22% 22%  22% 22%
Overig (> 106 gram/km)   25% 22% 22% 22%

22%

per 1 januari 2019: aftopping van € 50.000 voor vol-elektrisch

Geldigheidsduur bijtellingpercentage

Het bijtellingspercentage dat geldt bij de eerste ingebruikname van de auto, ookwel de dag waarop het kenteken van de auto voor het eerst te naam wordt gesteld, blijft 60 maanden van toepassing, gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de eerste tenaamstelling. Hierbij zijn wijzigingen van eigenaar en/of gebruiker niet relevant. 

Voorbeeld: een auto die in november 2016 voor het eerst in gebruik wordt genomen, houdt t/m november 2021 hetzelfde bijtellingspercentage. Wanneer de auto na november 2021 nog als zakelijke auto wordt ingezet, dan gelden de op dat moment geldende bijtellingsregels.

Met ingang van 1 januari 2017 wordt na de periode van 60 maanden per jaar bezien of de auto nog in aanmerking komt voor bijtelling volgens de dan geldende regels.

Voor auto’s die onder de oude regeling vallen (dus op kenteken staan voor 1 juli 2012) verdwijnt de onbeperkte geldigheidsduur van het bijtellingspercentage. De einddatum wordt 31 december 2018. Vanaf dat moment wordt jaarlijks bekeken of de auto nog in aanmerking komt voor een verlaagde bijtelling volgens de dan geldende regels.

Bijtelling berekenen

De netto maandelijkse bijtelling voor een leaseauto wordt alsvolgt berekend:

Bijtellingsprecentage x cataloguswaarde (incl. opties, excl accessoires) - eigen bijdrage per jaar (indien van toepassing) x %inkomstenbelasting / 12 maanden. 

Voorbeeld: Uw leaseauto heeft een cataloguswaarde van € 25.000,- en valt in de 25% bijtellingscategorie. Tevens heeft u een eigen bijdrage van € 100,- per maand en dient u 42% inkomstenbelasting te betalen. 

De netto fiscale bijtelling bedraagt dan: 0,25 x € 25.000 - € 1.200 x 0,42 / 12 = € 176,75

Wanneer geen bijtelling?

Indien er minder dan 500 privékilometers per kalenderjaar met de zakelijke auto worden gereden, hoeft er geen bijtelling te worden betaald. Dit dient echter wel aangetoond te worden aan de belastingdienst. Dit kan door middel van een rittenregistratie. Tevens dient er een 'verklaring geen privégebruik auto' ingeleverder te worden. Deze verklaring is digitaal verkrijgbaar via de site van de belastingdienst. 

Voor bestelauto's dient de 'verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' te worden ingediend bij de belastingdienst. Er mag dan nog steeds niet meer dan 500 km privé met de bestelauto worden gereden, echter is een ritregistratie dan niet nodig.